Reklamační řád

Záruční podmínky

Centrumsvitidel.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená dvouletá záruční lhůta a jako záruční list v tomto případě slouží dodací list nebo prodejní doklad. Záruční lhůta šest měsíců platí pro fyzické osoby podnikající /živnostníky/ a pro právnické osoby /firmy/, které nakupují na IČO /DIČ/. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.


Místo uplatnění reklamace

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace Centrumsvitidel.cz uvedený na záručním listě (dodacím listu, daňovém dokladu). V takovém případě vyplňte v eshopu náš reklamační formulář a vyčkejte než Vás budeme kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu. V případě zboží zasílaného na reklamaci nebo na vrácení nikdy nezasílejte na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty. Adresa pro zaslání reklamací: Centrumsvitidel.cz, Zoufalka III./1027, 58401 Ledeč n.S.

V případě reklamací a upřesnění informací o postupu nás kdykoliv kontaktujte na: centrumsvitidel@centrumsvitidel.cz


Způsob uplatnění reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu její součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu nebo používáním v rozporu s návodem výrobce, nebude považována za vadu věci. Pokud nebude prokázáno, že tato montáž byla provedená odbornou osobou k tomuto oprávněnou.

Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna reklamace v záruční době.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, záruční doba pokračuje ode dne převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


Doručení reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na naši adresu Centrumsvítidel.cz (uvedenou na dodacím listu nebo daňovém dokladu). Pokud takovou možnost nemá, můžeme zajistit dopravu vlastní a zboží si vyzvedneme. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží nebo mu bude zboží zasláno zpět na jeho adresu (dopravu hradí prodejce popř. výrobce).